Ångerrätt Privatperson - enligt distansavtalslagen

Som privatkund har du 14-dagars ångerrätt vid distanshandel, från den dag du mottagit varan, förutsatt att varan är oanvänd, oskadad och i originalförpackning. Ångerrätten gäller inte för varor som är specialanpassade efter kundens önskemål tex ihopmonterade anläggningar.

Du får inte ha använt produkten men har enligt lag rätt att hantera varan i den mån det krävs för att kunna säkerställa dess egenskaper och funktion. Vid nyttjande av ångerrätten har vi rätt att göra avdrag motsvarande den värdeminskning som uppstått till följd av att kund har hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Värdeminskningen bedöms från fall till fall. Du skall returnera produkten i oförändrat skick samt i originalförpackning med tillhörande emballage.  

Garanti och reklamationsrätt - enligt konsumentköplagen

Garantin gäller för företag och privatpersoner i 12 månader från fakturadatum. Förbrukningsvaror, (tex filterpatroner och filterpåsar) omfattas inte av garantin. I garantin ingår inte ersättning för resekostnader eller andra följdkostnader orsakade av fel på en produkt. Alla garantier gäller inom Sverige.

 

Det är Kundens ansvar att senast vid mottagandet av produkten/produkterna utföra en grundlig undersökning för att säkerställa att produkterna överensstämmer med det som avtalats. Kunden skall utan dröjsmål reklamera eventuella felaktigheter, Kunden kan inte senare reklamera felaktigheter som kunde konstaterats vid första undersökningen. Om levererad produkt har dolt fel skall Kunden utan dröjsmål reklamera sådant dolt fel när det upptäcks, om inte detta sker inom 12 månader från idrifttagning, dock max 15 månader från leverans EX WORKS, har Kunden avsagt sig rätten att reklamera det dolda felet. All reklamation till Säljaren ska vara skriftlig. 

Reklamerar Kund enligt ovan och det visar sig att reklamationen är felaktig, det finns inget fel som Säljaren ansvarar för, har Säljaren rätt till ersättning för de kostnader som uppkommit på grund av den felaktiga reklamationen.

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.

Säljarens ansvar under eventuella garantier för anläggningens funktion är begränsad till att återställa anläggningen till samma funktion som vid idrifttagning efter utbyte av eventuella felaktiga delar. Vid export av anläggning står inte Säljaren för någon funktionsgaranti för anläggningen då Säljaren normalt inte har kunskap om yttre lokala förhållanden som kan påverka anläggningens drift och Säljaren ej heller har någon möjlighet att kontrollera montering, idrifttagning och driftsförhållanden.  

Din orderbekräftelse eller kvittens gäller som garantibevis. Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten.

Observera att det för företag gäller andra regler för reklamationsrätt. Företag får vid köp endast den garantirätt som ges från leverantören (12 månader). Företag har inte någon reklamationsrätt utöver sin garantirätt från leverantören. 

FÖRPACKA GODSET VÄL FÖR ATT UNDVIKA SKADOR vid retur.

Som kund betalar du själv returfrakt och ev. emballage. Vid retur måste alla produkter returneras i originalförpackningar komplett med samtliga tillbehör.
 Tänk på att alltid skicka produkten i ytteremballage för att inte skada originalförpackningen.
 Konsumenten ansvarar för risken vid returfrakt; denna risk innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt. 

OAVHÄMTAD FÖRSÄNDELSE

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

Materialgaranti 

Säljarens ansvar för materialgaranti begränsas till utbyte av eventuellt defekt(a) del(ar), Kund skickar del(ar) till Säljaren på egen bekostnad. Frakt till kund för ny(a) del(ar) står Säljaren för. Materialgaranti gäller 12 månader från idrifttagning dock max 15 månader från leverans EX WORKS.

Kundens förpliktelser 

Det är Kundens ansvar att säkerställa att det finns fungerande golvavlopp till anläggningen. Säljaren är ej ansvarig för vattenskada orsakad av felaktigt dimensionerat golvavlopp. 

Vid export utanför Sveriges gränser är det Kundens ansvar att anläggningen uppfyller mottagarlandets vatten- och avloppskrav, elektriska regler, typgodkännande etc.  

Begränsningar garantier 

Ovan nämnda garantier gäller ej:

  • om den från Kunden mottagna informationen inte stämmer överens med verkliga förhållanden. 
  • om råvattnet inte är av samma karaktär som vattenanalys eller vattenprov, eller om råvattnet har ändrat karaktär. 
  • om Säljarens instruktioner för installation, idrifttagning, drift och underhåll inte följs. 
  • om delar av anläggningen monteras/kopplas bort, ändras eller modifieras utan Säljarens skriftliga tillstånd. 
  • om anläggningen utsätts för överbelastning, olycka, missbruk, åska, frost eller hetta. 

Säljarens garantier enligt ovan är begränsade till tillbakabetalning av Kunden inbetalda belopp mot retur av levererade varor. I garantin ingår inte ersättning för resekostnader eller andra följdkostnader orsakade av fel på en produkt. Säljaren kan inte hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador, produktionsbortfall, tidsförlust, vinstbortfall eller liknande bortfall/förluster varken innan eller efter leverans av varor och/eller tjänster.  Säljaren är inte ansvarig för skada på fast egendom eller lösöre som uppkommer när anläggningen är i Kundens besittning. Säljaren är heller inte ansvarig för skador på produkter som framställs/tillverkas av Kunden eller på produkter vari dessa ingår. 

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Rekommendationer och rådgivning 

I förbindelse med rekommendationer, rådgivning, vattenanalyser och liknande kan inte Säljaren göras ansvarig med mindre än att det klart och tydligt skriftligen överenskommits att säljaren har utfört en tjänst och att säljaren har fakturerat kunden.